Už 16 rokov s vami

Anglický jazyk pre dopelých

Metódy výučby

Callanova metóda

Callanova metóda patrí medzi priame spôsoby výučby anglického jazyka.

Hodiny na ktorých používame túto metódu sú:

  • dynamické
  • zaujímavé
  • pomôžu vám zbaviť sa zábran komunikovať
  • od prvej hodiny budete aktívne využívať novú slovnú zásobu a gramatiku v komunikácii
  • pomôžu vám vytvoriť si rečové návyky a naučíte sa plynule komunikovať v anglickom jazyku

Callanova metóda umožňuje osvojiť si anglický jazyk 4x rýchlejšie.

Je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a študent odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si študent jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojil a začal ich používať automaticky. Študenti odpovedajú na otázky celými vetami a učia sa systematickým opakovaním a počúvaním.

Tempo výučby má pripomínať prirodzené prostredie, kde sa hovorí cudzím jazykom. Metóda študentov pripravuje na realitu.

Výučba prebieha 2xtýždenne po 2 vyučovacie hodiny. Vyučovacia hodina trvá 50 minút. Učivo je rozdelené na 12 celkov.

Táto metóda je jednoduchá a príjemná.

Hlavný dôraz kladie na komunikáciu.

Radi vás privítame v našej škole. Sme tu preto, aby sme vás správne nasmerovali, motivovali, zaujali a aby ste mali z hodín anglického jazyka radosť a dobrý pocit. Tešíme sa na stretnutie.

Našim študentom ponúkame tradičné kurzy angličtiny s využitím Komunikatívnej metódy pri ktorej je v centre pozornosti študent /Communicative Method, Student – Centered Teaching/. Táto metóda dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopní vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách. Študenti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite.

V prvej fáze vyučovacej hodiny sa naši študenti zoznámia s tvorbou a funkciou štruktúr, ktoré sa budú na hodine preberať. Potom nasleduje nácvik. Pri nácviku jednotlivých štruktúr využívame prvky Priamej metódy. (Direct Method). Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a študent odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si študent jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojil a začal ich používať automaticky. V tejto fáze výučby je dobré použiť prvky priamej metódy, pretože študentom pomôže rýchlejšie a spontánnejšie reagovať na podnety v anglickom jazyku.

Posledná fázy výučby je zameraná na praktické využitie získaných vedomostí. V tejto časti výučby využívame hlavne Komunikatívnu metódu. Táto metóda kladie hlavný dôraz na rozprávanie, ale venuje sa aj rozvoju ostatných jazykových zručností ako je čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a podporuje rozvoj piatej zručnosti – myslenia.

Učebnice a učebné materiály

Na hodinách používame najmodernejšie učebnice a učebné materiály. Študenti, ktorí uprednostňujú tradičné formy učenia sa používajú knihu a pracovný zošit.

Tí, ktorí majú radi nové technológie a preferujú grafické, zvukové a video stvárnenie pred textom môžu využiť DVD-ROM, ktorý je súčasťou knihy. Nachádzajú sa na ňom aktivity, ktoré študentom pomôžu zhrnúť a zopakovať prebraté učivo a pritom sa zlepšovať v gramatike, slovnej zásobe i výslovnosti. DVD-ROM obsahuje texty s nahrávkami, cvičenia na počúvanie, dokumentárne video ako aj video z bežných situácií reálneho života.

V pracovnom zošite sa nachádza iChecker na ktorom sa nachádzajú gramatické testy a testy slovnej zásoby ku každej lekcii.

Ďalšie doplnkové materiály dostávajú študenti na hodinách a mnoho zaujímavých aktivít nájdu na webovej stránke.

Rozdiel medzi Callanovou metódou /Callan Method/ a Komunikatívnou metódou /Communicative Method/

Callanova metóda je založená na otázkach a odpovediach. Študentov zbytočne nezaťažuje gramatickým pravidlami, ale snaží sa aby sa jazyk učili prirodzene. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí. Táto metóda je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a študent odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si študenti jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojili a začali ich používať automaticky.

Komunikatívna metóda pri ktorej je v centre pozornosti študent /Communicative Method, Student – Centered Teaching/ dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopní vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách. Študenti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite a je viac zameraná aj na rozvoj ostatných jazykových zručností ako sú písanie, čítanie a počúvanie s porozumením a na rozvoj myslenia. Rozvíja tvorivé ale aj kritické myslenie študentov, pretože myslenie je základným stavebným kameňom učenia sa.

Hore