Už 17 rokov s vami

Anglický jazyk pre dopelých

Metódy výučby

Našim študentom ponúkame kurzy angličtiny s využitím Komunikatívnej metódy pri ktorej je v centre pozornosti študent /Communicative Method, Student – Centered Teaching/. Táto metóda dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopní vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách. Študenti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite.

V prvej fáze vyučovacej hodiny sa naši študenti zoznámia s tvorbou a funkciou štruktúr, ktoré sa budú na hodine preberať. Potom nasleduje nácvik. Pri nácviku jednotlivých štruktúr využívame prvky Priamej metódy. (Direct Method). Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a študent odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si študent jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojil a začal ich používať automaticky. V tejto fáze výučby je dobré použiť prvky priamej metódy, pretože študentom pomôže rýchlejšie a spontánnejšie reagovať na podnety v anglickom jazyku.

Posledná fázy výučby je zameraná na praktické využitie získaných vedomostí. V tejto časti výučby využívame hlavne Komunikatívnu metódu. Táto metóda kladie hlavný dôraz na rozprávanie, ale venuje sa aj rozvoju ostatných jazykových zručností ako je čítanie, písanie a počúvanie s porozumením a podporuje rozvoj piatej zručnosti – myslenia.

Učebnice a učebné materiály

Na hodinách používame najmodernejšie učebnice a učebné materiály. Študenti, ktorí uprednostňujú tradičné formy učenia sa používajú knihu a pracovný zošit.

Tí, ktorí majú radi nové technológie a preferujú grafické, zvukové a video stvárnenie pred textom môžu využiť DVD-ROM, ktorý je súčasťou knihy. Nachádzajú sa na ňom aktivity, ktoré študentom pomôžu zhrnúť a zopakovať prebraté učivo a pritom sa zlepšovať v gramatike, slovnej zásobe i výslovnosti. DVD-ROM obsahuje texty s nahrávkami, cvičenia na počúvanie, dokumentárne video ako aj video z bežných situácií reálneho života.

V pracovnom zošite sa nachádza iChecker na ktorom sa nachádzajú gramatické testy a testy slovnej zásoby ku každej lekcii.

Ďalšie doplnkové materiály dostávajú študenti na hodinách a mnoho zaujímavých aktivít nájdu na webovej stránke.

Komunikatívna metóda pri ktorej je v centre pozornosti študent /Communicative Method, Student – Centered Teaching/ dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopní vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách. Študenti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite a je viac zameraná aj na rozvoj ostatných jazykových zručností ako sú písanie, čítanie a počúvanie s porozumením a na rozvoj myslenia. Rozvíja tvorivé ale aj kritické myslenie študentov, pretože myslenie je základným stavebným kameňom učenia sa.

Hore