Už 18 rokov s vami

FCE - First Certificate in English

 • Rozvrh: Pondelok a Streda  19:00 - 20:00 hod.
 • Počet vyučovacích hodín: 45
 • Cena za kurz: 135,- EUR
 • Učebný materiál: 35,- EUR
 • úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy
 • celosvetovo najrozšírenejšia skúška
 • obsah skúšky FCE:
  čítanie - 1 hod, písanie - 1 hod 20 min, jazyk v kontexte - 45 min, počúvanie - 40 min, hovorenie - 14 min
  Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky zodpovedá 60% z celkového počtu bodov

Študenti, ktorí navštevujú kurzy anglického jazyka sa systematicky pripravujú aby boli schopní zvládnuť skúšku FCE. Príprava na túto skúšku si vyžaduje približne 600 hodín štúdia.

Ako sa zaregistrovať na skúšku?

Študenti sa môžu na skúšku prihlásiť priamo u nás v jazykovej škole. Pri prihlásení je potrebné mať občiansky preukaz a registračný poplatok.

Kde a kedy mám prísť na skúšku?

Britská rada organizuje FCE skúšky v decembri, v marci a v júni. Vo väčšine prípadov našich študentov registrujeme na júnové termíny. Tri týždne pred skúškou vyučujúci odovzdá študentovi registračný list kde je uvedený presný dátum, čas a miesto konania skúšky.

V deň skúšky si študenti tiež musia priniesť so sebou platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Kedy a kde si môžem vyzdvihnúť Cambridgeský certifikát?

Certifikáty si študenti môžu vyzdvihnúť osobne u nás v jazykovej škole. Pri preberaní certifikátu sa opäť musíte preukázať platným dokladom totožnosti.

Je možné vrátenie poplatku za skúšku alebo presun skúšky na iný termín?

Termín skúšky ani stupeň skúšky nie je možné zmeniť. Ak sa skúšky nemôžete zúčastniť zo zdravotných dôvodov, máte nárok na vrátenie 75% poplatku za skúšku ak vyplníte žiadosť o vrátenie poplatku. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od lekára.

Popis skúšky FCE

Čítanie – Úlohou študenta je porozumieť textom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov a následne vyplniť úlohy k textu / vybrať správnu odpoveď k otázkam o texte, vybrať vetu a doplniť ju na správne miesto v texte, identifikovať kde sa v texte nachádza požadovaná informácia /

Písanie – Úlohou študenta je vytvoriť dve písomné práce. Jedna písomná úloha je povinná a druhú úlohu si môžu vybrať z ponúkaných možností. V tejto časti študenti píšu napr. list, príbeh, článok alebo esej.

Používanie angličtiny – V tejto úlohe študenti demonštrujú svoju znalosť gramatiky a slovnej zásoby. Ich úlohou je napríklad doplniť správne slovo do textu, použiť správny tvar slov, pretransformovať vety pomocou rôznych gramatických štruktúr.

Počúvanie – Úlohou študenta je porozumieť rôznym typom nahrávok, napríklad prejavom, spravodajským reláciám, správam, anekdotám a verejným oznámeniam.

Ústny prejav – Študenti absolvujú túto časť skúšky spolu s iným kandidátom a ich úlohou je viesť dialóg so skúšajúcim, vedieť vyjadriť svoj názor, vyjadriť súhlas a nesúhlas, opísať a porovnať obrázky a ukázať schopnosť viesť a udržiavať komunikáciu.

Hore