Už 18 rokov s vami

Cambridgeské testy pre deti

Cambridgeské certifikáty sú celosvetovo najrozšírenejšie a sú uznávané na britských, európskych a zámorských univerzitách a tiež sú uznávané mnohými zamestnávateľmi u nás a v zahraničí /na rozdiel od štátnych skúšok, ktoré sa v zahraničí neuznávajú/.

Jazykové vzdelávanie v našej škole je v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho rámca. Počas celého štúdia v našej škole vedieme deti k tomu, aby boli pripravené zvládnuť maturitnú skúšku.

Cambridgeské skúšky sú vypracované pre deti od mladšieho školského veku a testy sú zostavené tak, aby pozitívne pôsobili na ďalšie jazykové štúdium dieťaťa a aby boli deti motivované k ďalšiemu vzdelávaniu.

Počas školského roka - na konci zimného a na konci letného semestra deti absolvujú "cvičný" Cambridgeský test. Výsledok testovania je pre rodičov užitočnou informáciou o jazykových schopnostiach dieťaťa a zároveň deti získajú skúsenosť ktorá im pomôže pri skúškach vyššej náročnosti v budúcnosti.

Cambridgeské testy pre deti

YLE Starters /7–9 rokov/

  • Čítanie a písanie /20 minút/ - V tejto časti testu sa deti stretnú s krátkymi textami, ktoré obsahujú slovnú zásobu a gramatické štruktúry zodpovedajúce tomuto stupňu pokročilosti. Deti vykonávajú jednoduché operácie ako je výber z možností, dopĺňanie slov a odpovedajú na jednoduché otázky.
  • Počúvanie /20 minút/ - Deti počúvajú krátke dialógy a na základe počutého vyfarbujú obrázky, priraďujú alebo vyberajú správnu možnosť.
  • Hovorenie /5-10 minút/ - Dieťa vedie dialóg so skúšajúcim, jeho úlohou je porozprávať o sebe základné informácie, rozprávať o obrázkoch.

YLE Movers /9-10 rokov/

  • Čítanie a písanie /30 minút/ - Texty použité v tejto časti testu sú krátke a obsahujú slovnú zásobu a gramatiku ktorú deti prebrali na hodinách. Deti v teste odpovedajú na otázky, vyberajú správnu možnosť a dopĺňajú slová do textu. V porovnaní s testom Starters je táto časť testu dlhšia a obsahuje náročnejšiu slovnú zásobu a gramatiku.
  • Počúvanie /25 minút/ - Žiaci počúvajú krátke dialógy medzi deťmi a dospelými a na základe počutého vyfarbujú obrázky, priraďujú alebo vyberajú správnu možnosť.
  • Hovorenie /5–10 minút/ - Deti vedú dialóg so skúšajúcim, odpovedajú na otázky, rozprávajú o sebe a o obrázkoch a na základe obrázkov tvoria krátky príbeh.

YLE Flyers /10–12 rokov/

  • Čítanie a písanie /40 minút/ - Charakter zadaní v tomto teste je rovnaký ako v testoch Starters a Movers, ale slovná zásoba použitá na úrovni Flyers je rozsiahlejšia a gramatika je náročnejšia.
  • Počúvanie /25 minút/ - Rozsah slovnej zásoby a gramatiky použitej v počúvaní zodpovedá štandardom ktoré sú určené pre túto úroveň. Žiaci počúvajú dialógy medzi deťmi a dospelými a v testoch priraďujú alebo vyberajú správnu možnosť.
  • Hovorenie /5–10 minút/ - Dieťa vedie dialóg so skúseným a kvalifikovaným skúšajúcim, odpovedá na jeho otázky týkajúce sa jeho záujmov, školy, rodiny. Opisuje obrázky alebo na základe obrázkov tvorí príbeh.
Hore