Už 18 rokov s vami

Kedy a prečo prihlásiť dieťa do jazykovej školy

V našej škole začíname s výučbou už 3 až 4-ročných detí. V tomto veku sa deti hravou formou - prostredníctvom hier, piesní a príbehov zoznamujú s prvými anglickými slovíčkami a frázami, ich významom a zvukovou formou. Zároveň si vytvárajú pozitívny vzťah k učeniu cudzieho jazyka a tiež návyk učiť sa - angličtina sa stáva prirodzenou súčasťou ich života.

V tomto veku sa deti intenzívne zaujímajú o všetko okolo nich a veľmi rýchlo „nasávajú“ nové vedomosti. Ak rodič uváži, že jeho dieťa v tomto veku ešte nie je zrelé na učenie cudzieho jazyka, odporúčame začať s výučbou najneskôr v predškolskom veku alebo v prvom ročníku základnej školy. V prvom ročníku deti ešte nepíšu a nečítajú v cudzom jazyku, sústreďujú sa na počúvanie, rozprávanie, pochopenie významu slov, krátkych viet a fráz. Využívajú pritom hlavne pohybové aktivity, hry, piesne, básne a príbehy.

V predškolskom období /od 3 do 6 rokov/ sa deti naučia veľa nových slovíčok, ovládajú ich význam a výslovnosť, čiže zvládajú už dve jazykové zručnosti - počúvanie s porozumením a hovorenie. Oveľa ľahšie sa im potom darí zvládnuť ďalšie dve jazykové zručnosti - čítanie a písanie, s ktorými sa stretávajú už v druhom ročníku základnej školy. Pokiaľ deti nemajú za sebou „predškolskú prípravu“, je pre ne oveľa náročnejšie zvládnuť v druhom ročníku viac jazykových zručností naraz - počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie.

Preto doporučujeme začať s výučbou už v predškolskom veku /3 - 6 rokov/. Prax ukazuje, že deti, ktoré sa venujú angličtine od útleho detstva sa učia rýchlejšie, ľahšie a v porovnaní so svojimi rovesníkmi, ktorí sa začali učiť neskôr sú o krok vpredu. Deti, ktoré navštevujú jazykovú školu od detstva sú v intenzívnejšom kontakte s jazykom, angličtinu majú viac „vžitú a napočúvanú“, lepšie chápu súvislosti a v porovnaní s deťmi, ktoré začali kurzy navštevovať v neskoršom veku lepšie zvládajú gramatiku, ale hlavne sú lepšie vo všetkých jazykových zručnostiach - počúvaní, rozprávaní, čítaní a písaní.

Výučba prebieha v malých skupinách /8-10 študentov/. Pri výučbe používame najnovšie učebné metódy a najmodernejšie pomôcky - počítače, projektor, výukové CD-romy pre rôzne vekové kategórie. Výučba prebieha systematicky od úrovne A1- začiatočník až po úroveň C1 - pokročilí Všeobecného referenčného rámca, ktorý je platný v krajinách EU.

Žiaci, ktorí navštevujú jazykovú školu od predškolského veku sú v porovnaní so svojimi rovesníkmi, ktorí začali kurzy navštevovať neskôr, o 1 ročník dopredu /čo sa týka gramatiky/ a nemajú problémy so zvládaním učiva v škole. Ešte väčší rozdiel je badať v zručnostiach, hlavne v rozprávaní. Keďže v skupinách je malý počet detí, majú viac možností komunikova priamo s učiteľom, vo dvojiciach alebo v skupinách.

Niektorí rodičia sa rozhodnú prihlásiť dieťa do jazykovej školy na „doučovanie“, keď dieťa navštevuje 5. alebo 6.ročník základnej školy, pretože zistia, že dieťa má nedostatky vo vedomostiach a nosí domov zlé známky. Je to neskoro. Žiaci v tomto veku už veľmi ťažko dobiehajú zameškané slovíčka, gramatiku a hlavne jazykové zručnosti, ako napr. hovorenie, pretože učenie jazyka si vyžaduje čas a postupnosť. Keď dieťa nezískalo na základnej škole dobré základy z angličtiny, nemá na čom stavať a má väčšie a väčšie problémy. Takéto dieťa je pod veľkým tlakom, pretože za krátke časové obdobie by malo zvládnuť veľké množstvo slovnej zásoby, gramatiky a hlavne by sa malo angličtine intenzívne venovať. Keďže tieto deti zaostávajú vo vedomostiach za svojimi rovesníkmi, musia byť zaradené do skupín s mladšími deťmi. V týchto prípadoch odporúčame rodičom individuálnu výučbu, kde sa učiteľ venuje len potrebám ich dieťaťa. Ak chcete dať deťom možnosť kvalitne využívať voľný čas a zároveň sa vzdelávať v anglickom jazyku, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života, obráťte sa na nás, radi Vám poradíme.

Hore