Už 18 rokov s vami

Výučba mladších žiakov

 • priateľská atmosféra na hodinách
 • individuálny prístup k žiakom
 • individuálne konzultácie v prípade neprítomnosti na hodine
 • doprovod žiakov prvého stupňa zo základnej školy Fatranská
 • hry, súťaže, scénky, príbehy a zábavné aktivity na hodinách
 • sladké odmeny pre deti
 • Priama metóda výučby- Direct Method, založená na otázkach a odpovediach
 • Total Physical Responce – metóda založená na pohybe
 • atraktívne hodiny, najmodernejšie materiály na výučbu - interaktívny softvér, počítače, projektor, DVD-ROM
 • systematická príprava od mladšieho školského veku až po maturitu
 • prípravné Cambridgeské testy
 • hodnotenie detí pečiatkami
 • pozitívna motivácia detí

V skupinách mladších žiakov tiež využívame metódu Total Physical Responce. Je to metóda založená na pohybe. Deti reagujú na pokyny a tým dávajú najavo porozumenie. Činnosti na hodinách sú spojené so známymi každodennými aktivitami detí, čiže deti si osvojujú len anglické slovíčka, ktoré potrebujú na to, aby mohli hovoriť v anglickom jazyku o niečom čo už poznajú. Aby bolo učenie sa cudzieho jazyka efektívne, je potrebné používať rôzne metódy.

Ani jedna metóda nie je dokonalá a preto je potrebné vybrať si z rôznych metód to najlepšie. Na hodinách využívame Priamu metódu – Direct Method. V tomto veku zbytočne nezaťažujeme deti gramatickým pravidlami, ale snažíme sa aby sa jazyk učili prirodzene. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí. Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a dieťa odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si dieťa jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojilo a začaol ich používať automaticky.

Učebnice a učebné materiály

Naše deti už patria k digitálnej generácii. Vyrastajú vo svete všadeprítomných technólogií. Prijímajú informácie rýchlejšie a prijímajú ich z viacerých zdrojov. Upredňostnujú grafické, zvukové a video stvárnenie pred textom. Preto používame na hodinách najmodernejšie materiály na výučbu, interaktívny softvér, počítače, projektor, DVD-ROM. Snažíme sa, aby boli hodiny pre deti atraktívne.

V druhom ročníku ZŠ sa deti stretávajú s novými kamarátmi, ktorí majú nadprirodzené schopnosti a zažívajú s nimi veľa dobrodružstiev. Učebnica obsahuje DVD-ROM s hrami, príbehmi, scénkami, piesňami. Deti s ním môžu pracovať v škole, ale aj doma. Deti majú aj pracovný zošit a dalšie doplnkové materiály, ktoré slúžia na zopakovanie a rozšírenie slovnej zásoby a gramatiky. Tento učebný materiál rozvíja všetky jazykové zručnosti-hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie a tiež piatu zručnosť-myslenie. Snažíme sa, aby sme u detí rozvíjali tvorivé, ale aj kritické myslenie, pretože myslenie je základným stavebným kameňom učenia sa.

Hodnotenie

Deti potrebujú cítiť že robia pokrok. Potrebujú pochvalu a povzbudenie. Úspech ich motivuje. Deti sú hodnotené slovne a pečiatkami.

Hore