Už 18 rokov s vami

Výučba detí predškolského veku

Systém výučby detí

  • výučba od 3 rokov
  • láskavý a materinský prístup našich lektoriek
  • priateľská atmosféra na hodinách
  • hodiny plné zábavy, piesní, riekaniek, príbehov a nezabudnuteľných zážitkov
  • Priama metóda výučby - Direct Method, založená na otázkach a odpovediach
  • Total Physical Responce – metóda založená na pohybe
  • sladká odmena na konci každej hodiny
  • učebnica, CD, CD-ROM – v prípade záujmu ich môžete používať aj doma

Začíname už s výučbou 3-ročných detičiek. Naše pani učiteľky s veľkým srdcom, láskavým prístupom a úsmevom na tvári sprevádzajú deti krok za krokom pri spoznávaní angličtiny a snažia sa, aby každá hodina bola pre detičky nezabudnuteľným zážitkom.

Metódy

Osvojovanie si cudzieho jazyka je dlhodobý proces a prebieha v určitých fázach. Niektoré detičky majú na začiatku "tiché obdobie", to znamená, že počas hodiny hlavne pozorujú, počúvajú a komunikujú pomocou mimiky tváre, gestami alebo pohybmi a až neskôr začínajú hovoriť. V tejto fáze využívame metódu Total Physical Responce. Je to metóda založená na pohybe. Deti reagujú na pokyny a tým dávajú najavo porozumenie. Keď sa dieťa učí svoj materinský jazyk, mnoho mesiacov len absorbuje jazyk bez toho, aby vedelo rozprávať. Potom dieťa začne spontánne reprodukovať jazyk. Deti najprv reprodukujú jednotlivé slová a v závislosti od frekvencie hodín anglického jazyka a času ktorý trávia s angličtinou mimo školy začínajú hovoriť slovné spojenia a krátke vety.

Deti v útlom veku majú veľmi dobrú schopnosť pochopiť zmysel hovoreného. Činnosti na hodinách sú spojené so známymi každodennými aktivitami detí, čiže deti si osvojujú len anglické slovíčka, ktoré potrebujú na to, aby mohli hovoriť v anglickom jazyku o niečom čo už poznajú. Aby bolo učenie sa cudzieho jazyka efektívne, je potrebné používať rôzne metódy.

Ani jedna metóda nie je dokonalá a preto je potrebné vybrať si z rôznych metód to najlepšie. Na hodinách využívame Priamu metódu – Direct Method. V tomto veku zbytočne nezaťažujeme deti gramatickým pravidlami, ale snažíme sa aby sa jazyk učili prirodzene. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí. Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a dieťa odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si dieťa jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojilo a začalo ich používať automaticky.

Učebnice a učebné materiály

Naši najmenší študenti sa stretnú s mačiatkom Cookie a jeho kamarátmi, s ktorými zažijú veľa zábavy. Naučia sa slovnú zásobu a základné gramatické štruktúry na rôzne témy. Doma môžu počúvať CD s príbehmi, piesňami, riekankami, ktoré sa naučili na hodinách. V škole používajú pracovný zošit.

Na hodinách kombinujeme výučbu jazyka s rozvojom kľúčových oblastí vývinu dieťaťa ako sú motorické schopnosti, pohybová koordinácia, práca v skupine.

Hodnotenie detí

Deti potrebujú cítiť že robia pokrok. Potrebujú pochvalu a povzbudenie. Úspech ich motivuje. Deti sú hodnotené slovne a pečiatkami. Na konci každej hodiny ich čaká sladká odmena.

Ako môže rodič pomôcť svojmu dieťaťu

Detičky majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Sú schopné osvojiť si jazyk bez vedomého štúdia. Majú veľmi dobrú schopnosť napodobňovať výslovnosť. Cudzí jazyk si osvojujú prostredníctvom hier a pri činnostiach ktoré vykonávajú spolu s dospelými. Keď vidia, čo dospelí robí, pochopia zmysel jazyka.

Deti majú v porovnaní s dopelými podstatne viac času venovať sa cudziemu jazyku. Ich myseľ nie je zaťažená množstvom informácií ktoré si musia zapamätať. Ak sa začnú cudziemu jazyku venovať od útleho detstva, vytvára sa u nich cit pre jazyk. Je ideálne ak rodíč ovláda aspoň základy jazyka a nájde si čas venovať sa angličtine spolu so svojim dieťaťom. Takto môžu rodičia zakomponovať angličtinu do rodinného života.

Rodičia môžu deťom pomôcť tak, že si spoločne s deťmi budú pozerať obrázkové knižky. Rodič môže pri čítaní knižky nechať dieťa dokončiť slovo. Častým opakovaním slov a jednoduchých viet pomáhajú rodičia svojmu dieťaťu aby začalo premýšľať v anglickom jazyku. Detičky dostávajú domov DVD alebo CD s nahrávkami piesní a riekaniek aby mohli byť čo najviac v kontakte s anglickým jazykom.

Čím častejšie dieťa používa angličtinu, tým rýchlejšie ju absorbuje a dosahuje pokrok. Pri výučbe malých detí sa veľmi často používajú riekanky. Riekanky sa skladajú z fráz. Deti si tieto frázy osvojujú automaticky, bez toho aby si uvedomovali funkcie jednotlivých slov. Riekanky dávajú pocit, že od začiatku štúdia toho vedia deti v angličtine veľa povedať.

Hore