Už 18 rokov s vami

Rozdiel medzi metódami výučby

Rozdiel medzi Priamou metódou (Direct Method) a Komunikatívnou metódou (Communicative Method)

Priama metóda je založená na otázkach a odpovediach. Deti zbytočne nezaťažuje gramatickým pravidlami, ale snaží sa aby sa jazyk učili prirodzene. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí. Táto metóda je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a dieťa odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si dieťa jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojilo a začalo ich používať automaticky.

V staršom školskom veku používame tiež Komunikatívnu metódu pri ktorej je v centre pozornosti študent/Communicative Method, Student – Centered Teaching/. Táto metóda dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože deti už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopné vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách.

Deti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite a je viac zameraná aj na rozvoj ostatných jazykových zručností ako sú písanie, čítanie a počúvanie s porozumením a na rozvoj myslenia. Snažíme sa, aby sme u detí rozvíjali tvorivé, ale aj kritické myslenie, pretože myslenie je základným stavebným kameňom učenia sa. Komunikatívna metóda študentov komplexnejšie pripravuje na maturitnú skúšku a Cambridgeské skúšky.

Stretávame sa s rôznymi typmi študentov a naše 20 ročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka a prípravou na maturitu a Cambridgeské skúšky nám ukazujú, že ani jedna metóda nie je dokonalá a preto je potrebné vybrať si z nich to najlepšie.

Hore