Už 18 rokov s vami

Výučba starších žiakov a stredoškolákov

  • priateľská atmosféra na hodinách
  • individuálny prístup k žiakom
  • individuálne konzultácie v prípade neprítomnosti na hodine
  • 12 konverzačných hodín za semester pre študentov stredných škôl zdarma
  • hry, súťaže, scénky, príbehy a zábavné aktivity na hodinách
  • Priama metóda výučby- Direct Method, založená na otázkach a odpovediach
  • Komunikatívna metóda – Communicative Method, rozvoj myslenia v anglickom jazyku
  • atraktívne hodiny, najmodernejšie materiály na výučbu - interaktívny softvér, počítače, projektor, DVD-ROM
  • systematická príprava od mladšieho školského veku až po maturitu
  • prípravné Cambridgeské testy

Na hodinách využívame Priamu metódu – Direct method. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a študent odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si študent jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojil a začal ich používať automaticky. Táto metóda sa využíva aj pri nácviku fráz, pretože dbá na presnosť vyjadrovania.

V staršom školskom veku používame tiež Komunikatívnu metódu pri ktorej je v centre pozornosti študent (Communicative Method, Student – Centered Teaching). Táto metóda dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože deti už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopné vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách. Deti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite.

Učebnice a učebné materiály

Študenti na druhom stupni ZŠ a stredoškoláci tiež používajú najmodernejšie učebnice a doplnkové materiály na výučbu. V učebnici nájdu DVD-ROM (iTutor), ktorý im pomôže zhrnúť a zopakovať prebraté učivo a pritom sa zlepšovať v gramatike, slovnej zásobe i výslovnosti. DVD-ROM obsahuje texty s nahrávkami, cvičenia na počúvanie, dokumentárne video ako aj video z bežných situácií reálneho života.

V pracovnom zošite sa nachádza iChecker na ktorom sa nachádzajú gramatické testy a testy slovnej zásoby ku každej lekcii. Ďalšie doplnkové materiály dostávajú študenti na hodinách a mnoho zaujímavých aktivít nájdu na webovej stránke.

Hodnotenie

Starší žiaci a stredoškoláci sú hodnotení symbolmi A, B, C, F.

Hore