top of page

O nás

Ovládanie anglického jazyka sa pre nás stalo nevyhnutnosťou a vstupenkou k praktickým výhodám: prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí, zvýšenie svojej kvalifikácie, pre iných je to koníček. Jazyková škola Adept v Nitre pre Vás pripravila kurzy angličtiny, ktorých cieľom je naučiť sa komunikovať. Štúdium jazyka je zamerané na rozvoj štyroch základných jazykových zručností - hovorenie, čítanie, počúvanie, písanie.

Metódy výučby

Aby bolo učenie sa cudzieho jazyka efektívne, je potrebné používať rôzne metódy. Ani jedna metóda nie je dokonalá a preto je potrebné vybrať si z rôznych metód to najlepšie. Na hodinách využívame

diig

Total Physical Response 

Direct Method

Communicative Method - Student Centred Teaching

Využívame pri škôlkároch a  mladších žiakoch 

 

     Osvojovanie si cudzieho jazyka je dlhodobý proces a prebieha v určitých fázach. Niektoré detičky majú na začiatku "tiché obdobie", to znamená, že počas hodiny hlavne pozorujú, počúvajú a komunikujú pomocou mimiky tváre, gestami alebo pohybmi a až neskôr začínajú hovoriť. V tejto fáze využívame metódu Total Physical Responce.

 

     Je to metóda založená na pohybe. Deti reagujú na pokyny a tým dávajú najavo porozumenie. Keď sa dieťa učí svoj materinský jazyk, mnoho mesiacov len absorbuje jazyk bez toho, aby vedelo rozprávať. Potom dieťa začne spontánne reprodukovať jazyk. Deti najprv reprodukujú jednotlivé slová a v závislosti od frekvencie hodín anglického jazyka a času ktorý trávia s angličtinou mimo školy začínajú hovoriť slovné spojenia a krátke vety.

 

    Deti v útlom veku majú veľmi dobrú schopnosť pochopiť zmysel hovoreného. Činnosti na hodinách sú spojené so známymi každodennými aktivitami, čiže deti si osvojujú len anglické slovíčka, ktoré potrebujú na to, aby mohli hovoriť v anglickom jazyku o niečom čo už poznajú. Aby bolo učenie sa cudzieho jazyka efektívne, je potrebné používať rôzne metódy.

Využívame pri všetkých vekových kategóriách

      Na hodinách využívame Priamu metódu – Direct method. Pri výučbe slovnej zásoby používame obrázky, názorné pomôcky a pri nácviku gramatických štruktúr a tiež slovnej zásoby využívame metódu otázok a odpovedí.

 

      Táto fáza vyučovania je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom. Učiteľ sa pýta otázky, otázky neprekladá a študent odpovedá čo možno najrýchlejšie a bez rozmýšľania. Ide o to, aby si študent jednotlivé slovíčka a gramatické štruktúry rýchlo osvojil a začal ich používať automaticky. Táto metóda sa využíva aj pri nácviku fráz, pretože dbá na presnosť vyjadrovania.

      Študentov v mladšom veku zbytočne nezaťažujeme gramatickým pravidlami, ale snažíme sa aby sa jazyk učili prirodzene.

Využívame pri starších žiakoch a dospelých

 

Našim študentom ponúkame kurzy angličtiny s využitím Komunikatívnej metódy, pri ktorej je v centre pozornosti študent (Communicative Method, Student – Centered Teaching).

 

      Táto metóda dáva do popredia potreby študenta. Učiteľ na hodinách funguje ako usmerňujúci prvok. Od študentov sa na hodinách vyžaduje väčšia kreativita, pretože už tak často nememorujú a neopakujú, ale učia sa rozumieť princípom používania jazyka aby boli schopní vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nielen reagovať v situáciách s ktorými sa stretli na hodinách. Študenti si utvárajú vlastný systém jazykovej akvizície. Táto metóda stavia viac na kvalite ako na kvantite.

IMG_20210823_230518.png
viki.png
slavka about me.png
liza about me.png
20220817_081227_0000.png
bottom of page